Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập

Điện mặt trời độc lập (Off-Grid) là hệ thống tạo ra nguồn điện và lưu trữ để cung cấp điện cho các tải mà không cần nối với lưới điện quốc gia. Với hệ thống điện mặt trời độc lập, bạn sẽ tự chủ được nguồn điện, không phụ thuộc vào lưới điện. Vì vậy khi nguồn điện từ lưới bị mất hay không ổn định thì nguồn điện của bạn cũng sẽ không bị ảnh hưởng